Csatlakozás

Az Egyesületnek az új Ptk. 3:65.§. (2.) bekezdésében foglaltak értelmében rendes tagjai, továbbá különleges jogállású tagjai- pártoló tagjai és tiszteletbeli tagjai- lehetnek.

Az Egyesületbe való belépés önkéntes.

 Az Egyesület rendes tagja

A Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesület rendes tagjai lehetnek azon települések önkormányzatai, melyek belépési nyilatkozattal és képviselő testületi határozatban kinyilvánítják csatlakozási szándékukat a Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesülethez, továbbá írásban nyilatkoznak arról, hogy az Egyesület célkitűzéseit magukénak vallják, az alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá vállalják, hogy az Egyesület munkájában tevékenyen részt vesznek, az éves tagdíjat az Alapszabály által előírt határidőben megfizetik, és a tagsági viszonyból eredő egyéb kötelezettségek teljesítését vállalják.

A rendes tagsági viszony feltételei:
- a jelentkező település Önkormányzatának döntése a csatlakozási feltételek, Alapszabály rendelkezéseinek elfogadásáról
- az Egyesület működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás, közreműködés
- közfürdő üzemeltetése, működtetése
- részvétel a Közgyűlés, Elnökség munkájában
- éves beszámoló készítése a végzett munkájáról, valamint javaslatok kidolgozása a jövőre nézve.

A tagsági jogok és kötelezettségek az Egyesület rendes tagjait illetik meg és terhelik, joghatályos jognyilatkozatok megtételére a rendes tagok képviseletében a polgármester vagy a képviselő testület felhatalmazása, vagy a polgármester felhatalmazása alapján az alpolgármester, vagy a polgármester állandó, vagy eseti meghatalmazása alapján egy természetes személy meghatalmazott képviseli.

Tagdíj mértéke:
Az Egyesület tagjainak évente előre tagdíjat kell fizetni a szövetség számlájára, melynek mértéke a nyilvántartott települési lélekszámként 3,-Ft/lakos/év, azzal, hogy
az éves tagdíj minimális összege 30.000,-Ft/település.


Az Egyesület pártoló tagja

Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek természetes személyek, települési önkormányzatok, jogi személyek, feltéve, ha az Egyesület működését anyagilag támogatják és az Alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
A pártoló tagok felajánlásokkal vagy más módon is támogathatják az Egyesületet.
A természetes személy pártoló tag, illetve települési önkormányzat, jogi személy pártoló tag képviselője tisztségre nem választható, szavazati joggal nem rendelkezik.
A pártoló tag felvételére a rendes tag felvételére vonatkozó szabályok az irányadók.
A természetes személy pártoló tag jogait személyesen, a jogi személy pártoló tag tagsági jogait képviselője vagy a képviselő írásbeli meghatalmazása alapján egy természetes személy meghatalmazott útján gyakorolja.

A tagsági jogviszony tagfelvétel alapján jön létre. A tagfelvételi kérelmet az Egyesület ügyvezető elnökéhez címezve, az Egyesület székhelyére kell benyújtani személyesen vagy megküldeni postai úton. Az ügyvezető elnök a tagfelvételi kérelmet eljuttatja az Elnökséghez, amely a kérelmet jóváhagyás végett a Közgyűlés elé terjeszti. A tagfelvétel korlátozásmentes.

Tagdíj mértéke:
- Jogi személy pártoló tag 360.000,-Ft/év
- Természetes személy esetében: 24.000,-Ft/év